ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΘΟΔΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΑΥΤΟΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

GUIDED SELF-STUDY-METHOD

 

σύστημα 4: ΠΑΙΖΩ και ΜΑΘΑΙΝΩ

 

John Mavrikakis

Κάνω και Μαθαίνω(i-Do i-Learn)

 

ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ

selfstudy1

1. ΔΙΑΒΑΖΩ και ΜΑΘΑΙΝΩ

2. ΒΡΙΣΚΩ και ΜΑΘΑΙΝΩ

3. ΔΙΟΡΘΩΝΩ και ΜΑΘΑΙΝΩ

4. ΠΑΙΖΩ και ΜΑΘΑΙΝΩ

5. ΑΚΟΥΩ και ΜΑΘΑΙΝΩ

6. ΓΡΑΦΩ και ΜΑΘΑΙΝΩ

οδηγίες ασκήσεων

ENGLISH SET 2

 1a 1b 1c 1d 1e 1f

1. Present Continuous. TO BE +…-ing e

 2a 2b 2c 2d 2e 2f

2. Simple Present. Do/does, don’t/doesn’t.

DEMOS

 3a 3b 3c 3d 3e 3f

UNIT 3. Present, Simple or Continuous?

 4a 4b 4c 4d 4e 4f

4. Adverbs / Adverbial phrases of frequency.

 5a 5b 5c 5d 5e 5f

5. Future with TO BE GOING TO

6a 6b 6c 6d 6e 6f

6. Simple Future. Will/’ll. Won’t ...

 7a 7b 7c 7d 7e 7f

7. The past of TO BE. Was, were, wasn’t, weren’t... 

 8a 8b 8c 8d 8e 8f

8. Simple Past (Regular). –ed, did, din’t.

 9a 9b 9c 9d 9e 9f

9. Simple Past (Irregular)

 10a 10b 10c 10d 10e 10f

10. Time, Dates, Ordinal numbers. Time Prepositions

 11a 11b 11c 11d 11e 11f

11. Someone, somebody, something, somewhere, ...

 12a 12b 12c 12d 12e 12f

12.Revision Test (SET 1 – SET 2)

Μια ΔΩΡΕΑΝ κοινωνική προσφορά του συγγραφέα με ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗ  ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ (ανάθεση & διόρθωση γραπτών εργασιών στα Αγγλικά, diagnostic tests, κλπ.): 6934.470.477, johnmavrikakis@gmail.com