ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΘΟΔΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΑΥΤΟΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

GUIDED SELF-STUDY-METHOD

 

σύστημα 5: ΑΚΟΥΩ και ΜΑΘΑΙΝΩ

 

John Mavrikakis

Κάνω και Μαθαίνω(i-Do i-Learn)

 

ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ

selfstudy1

1. ΔΙΑΒΑΖΩ και ΜΑΘΑΙΝΩ

2. ΒΡΙΣΚΩ και ΜΑΘΑΙΝΩ

3. ΔΙΟΡΘΩΝΩ και ΜΑΘΑΙΝΩ

4. ΠΑΙΖΩ και ΜΑΘΑΙΝΩ

5. ΑΚΟΥΩ και ΜΑΘΑΙΝΩ

6. ΓΡΑΦΩ και ΜΑΘΑΙΝΩ

UNITS

ENGLISH SET 2

1

1. Present Continuous. TO BE +…-ing e

2

2. Simple Present. Do/does, don’t/doesn’t.

DEMO unit 3

3. Present, Simple or Continuous?

4

4. Adverbs / Adverbial phrases of frequency.

5

5. Future with TO BE GOING TO

6

6. Simple Future. Will/’ll. Won’t. There will be.

7

7. The past of TO BE. Was, were, wasn’t, weren’t. There was/were.

8

8. Simple Past (Regular). –ed, did, din’t.

9

9. Simple Past (Irregular)

10

10. Time, Dates, Ordinal numbers. Time Prepositions

11

11. Someone, somebody, something, somewhere, anyone, anybody, anything, anywhere, ...

12

12. Revision Test (SET 1 – SET 2)

Μια ΔΩΡΕΑΝ κοινωνική προσφορά του συγγραφέα με ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗ  ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ (ανάθεση & διόρθωση γραπτών εργασιών στα Αγγλικά, diagnostic tests, κλπ.): 6934.470.477, johnmavrikakis@gmail.com